Algemene Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden van Praktijk Vrij Leven


Artikel 1: Algemeen


1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle  overeenkomsten tussen Praktijk Vrij Leven en klant. Afwijkingen kunnen enkel schriftelijk met Praktijk Vrij Leven overeengekomen worden.

2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten die Praktijk Vrij Leven heeft met andere organisaties waarvoor zij werkzaamheden verricht. Alsook voor de uitvoering van werkzaamheden waarbij derden betrokken dienen te worden.

3. Bij het maken van een afspraak, geef je aan akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden.

4. De prijzen op de website zijn de actuele prijzen en worden gehanteerd boven eventuele prijsvermeldingen elders op internet (zoals social media) of vermeldingen in brochures en folders.


Artikel 2: Annulering, wijziging en overmacht door Vrij Leven


1. Vrij Leven behoudt zich het recht om bij  (onvoorziene) calamiteiten of weersituaties een  afspraak te annuleren. Waar mogelijk zal  een passend alternatief worden aangeboden. Vrij Leven kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door deelnemer zijn gemaakt in het kader van de afspraak.


2. Annuleren in verband met calamiteiten vanuit de overheid en/of RIVM: Vrij Leven houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM/overheid als het gaat om landelijke en regionale calamiteiten. Indien een afspraak vanwege een landelijke of regionale calamiteit geannuleerd dient te worden zijn de volgende voorwaarden van kracht:
* De afspraak wordt kosteloos doorgezet naar de volgende datum.


Artikel 3: Wijziging en annulering door deelnemer


1. Ter voorkoming van inkomensverlies en vanwege de commitment bij het maken van een afspraak, geldt een annuleringstermijn van 48 uur. Bij annulering binnen de 48 uur of niet- annulering is het volledige bedrag  verschuldigd. ls er sprake is van overmacht dan kunnen we hierover in gesprek komen.

Bij het maken van een afspraak ga je automatisch akkoord met deze voorwaarden


2. Annuleren in verband met calamiteiten vanuit de overheid en/of RIVM: Indien je verkoudheidsklachten hebt, of de afgelopen 10 dagen in aanraking ben geweest met iemand die besmet is met het Corona virus, verzoek ik je om de afspraak te verzetten. Uiteraard kan dit onder deze omstandigheden kosteloos.


Artikel 4: Betaling 


1. Indien betaling niet op de overeengekomen wijze en tijdig heeft plaatsgevonden, dan is de klant van rechtswege in verzuim. Indien na het versturen van een herinnering ook niet wordt betaald, is Praktijk Vrij Leven gerechtigd om een incasso bureau in te schakelen. Bijkomende kosten zij  voor rekening van de klant.


Artikel 5: Aansprakelijkheid


1. Bezoek aan de praktijk is voor eigen risico van de klant.
Vrij Leven is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van de deelnemer/ klant of voor beschadiging of diefstal van persoonlijke bezittingen.

2. Het betreden van het pand en/of gebruik maken van de materialen en faciliteiten is geheel op eigen risico.

3. Vrij Leven is niet aansprakelijk voor klachten ontstaan door nalatigheid of in gebreke blijven van de klant bij het niet vooraf melden van lichamelijke- of psychische klachten en/of ziektes.

4. Vrij Leven is niet aansprakelijk voor gevolg schade.

5. Indien klant schade toebrengt aan de praktijkruimte en omliggende ruimtes  en/ of daarin aanwezige materialen, dan zullen deze kosten op de  klant worden verhaald.

Artikel 6: Geheimhouding


1. De aan Vrij Leven verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst met Vrij Leven, het verlenen van service en het informeren over andere activiteiten, bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief. Mocht deelnemer geen prijs stellen op informatie van activiteiten dan kan deze zich ten alle tijden uitschrijven bij de mailings.


Artikel 7: Geschillen


1. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Vrij Leven beschikt over een klachtenreglement.


Artikel 8: Calamiteiten, alsook vanuit de overheid en RIVM.


Uit Handen houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM/overheid als het gaat om landelijke en regionale calamiteiten. Indien een afspraak vanwege een landelijke of regionale calamiteit geannuleerd dient te worden zijn de volgende voorwaarden van kracht:
- De afspraak wordt kosteloos doorgezet naar de volgende datum.


Klant geeft door schriftelijke/mondelinge inschrijving aan akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden.